Ten X

by Shin-Goji, SGAC & Son Goharotto
copyright Neo-Monster Island 2010